Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:45 Torsdag 2017-05-04 kl. 09:00

Torsdag 2017-05-04 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:45
Datum och tid: 2017-05-04 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KÖ

4. Granskning av meddelande om EU:s stöd till det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (KU12)
Fortsatt beredning
KOM(2016) 379
Föredragande: KÖ

5. Granskning av regeringen

6. Kommissionens förslag till ändringar i AV-direktivet
Överläggning
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kommer kl. 10.00

7. Förslag till rådsslutsatser om 2017 års
medborgarskapsrapport
Information
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Utkast och kopia av hemställan
4. Utkast
5. Se särskild föredragningslista
6-7. KansliPM med underlag från RK