Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Torsdag 2016-10-20 kl. 09:00

Torsdag 2016-10-20 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-20 09:00
Plats: RÖ7-08

1. EU:s valrättsakt
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. vid
Justitiedepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Redog. 2015/16:RS1
Föredragande: ACB

5. Riksrevisionen
Information
Företrädare för fackliga organisationer
kommer kl. 09.30

6. Översyn av Riksrevisionen (KU14)
Fortsatt överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: HH

7. Redogörelse för resa till Finland

8. Rapport från resa till Sametinget och Tornedalen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Protokoll
3. Inkomna skrivelser
4. Utkast och motioner
6. Utkast och skrivelse från tidigare rikrevisorer
7. Redogörelse