Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:3 Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-10-10 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Förordning om ändring av förordning om stadgar för
och finansiering av europeiska politiska partier
och europeiska politiska stiftelser

Subsidiaritetsprövning
Beredning och ev. beslut
KOM(2017) 481
Föredragande: JD

5. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: LW

6. Höständringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:2 och ev. motioner
Föredragande: LW

7. Några frågor om offentlighet och sekretess (KU3)
Beredning
Prop. 2016/17:208 och motioner
Föredragande: JFG

8. Kriminalvårdssekretess (KU4)
Beredning
Prop. 2016/17:203
Föredragande: JJ

9. Skadestånd och Europakonventionen (KU12)
Fråga om att ge civilutskottet tillfälle att yttra sig
Föredragande: JJ

10. Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta
bostadslägenheter i fastigheter med annan
ägare (KU8)

Beredning
Framst. 2016/17:RS5
Föredragande: LL

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3-4. KansliPM
5-6. KansliPM (motioner delas elektroniskt under fredagen)
7. Utkast och motioner
8. Utkast
9. KansliPM
10. Utkast
11. Se särskild föredragningslista