Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:56 Torsdag 2018-05-31 kl. 09:00

Torsdag 2018-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:56


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:56
Datum och tid: 2018-05-31 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. En stärkt minoritetspolitik (KU44)
Justering
Prop. 2017/18:199 och motioner
Föredragande: JD

4. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (KU47)
Justering
Föredragande: SS

5. Journalistik i hela landet (KU43)
Justering
Prop. 2017/18:154 och motioner
Föredragande: ACB

6. Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen
budgetprocess (KU40)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:100 punkterna 2-5, motion och
följdmotioner
Föredragande: ACB

7. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
skydd för personer som rapporterar om överträdelser
av unionsrätten
Subsidiaritetsprövning
Beredning
KOM(2018) 218
Föredragande: IÅ

8. Fråga om översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)
Beredning
Föredragande: JFG

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. KansliPM
3-5. Förslag
6. Utkast
7-8. KansliPM
9. Se särskild föredragningslista