Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:57 Tisdag 2018-06-05 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:57


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:57
Datum och tid: 2018-06-05 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
skydd för personer som rapporterar om överträdelser
av unionsrätten
Subsidiaritetsprövning
Fortsatt beredning
KOM(2018) 218
Föredragande: IÅ

4. Förslag till förordning om etablering av ett program om
rättigheter och värderingar
Subsidiaritetsprövning
Beredning
KOM(2018) 383
Föredragande: JD

5. Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen
budgetprocess (KU40)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:100 punkterna 2-5, motion och
följdmotioner
Föredragande: ACB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3-4. KansliPM
5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista