Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:58 Torsdag 2018-06-07 kl. 09:00

Torsdag 2018-06-07 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:58


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:58
Datum och tid: 2018-06-07 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Granskning av regeringen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen
budgetprocess (KU40)
Justering
Prop. 2017/18:100 punkterna 2-5, motion och
följdmotioner
Föredragande: ACB

6. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (KU46)
Justering
Prop. 2017/18:206 och motion
Föredragande: KD

7. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
skydd för personer som rapporterar om överträdelser
av unionsrätten
Subsidiaritetsprövning
Ev. beslut
KOM(2018) 218
Föredragande: IÅ

8. Fråga om översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)
Beredning
Föredragande: JFG

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
4. KansliPM
5-6. Förslag
7. Tidigare utsänt material
8. KansliPM