Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:11 Torsdag 2018-11-29 kl. 09:00

Torsdag 2018-11-29 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-11-29 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Riksrevisionen
Information
Granskningsrapporten Skyddet mot oegentligheter inom
migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
(RiR 2018:13)
Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och ev. motioner
Redog. 2017/18:RS1
Föredragande:LW

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

6. Nystart för en stärkt minoritetspolitik (KU13)
Beredning
Skr. 2017/18:282
Föredragande:JD

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


2. Protokoll
3. Inkomna skrivelser
4-6. Utkast
7. Se särskild föredragningslista