Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:3 Tisdag 2018-10-16 kl. 11:00

Tisdag 2018-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-16 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Flaggdag för att högtidlighålla 100-årsminnet
av rösträttsreformen
Ev. information
Företrädare för Justitiedepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Riksrevisionens ledningsstruktur (KU6)
Fortsatt överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: KD

6. Förslag till ändring av förordning vad gäller ett
kontrollförfarande avseende överträdelser av
reglerna om skydd av personuppgifter i samband
med val till Europaparlamentet
Subsidiaritetsprövning
COM(2018) 636
Föredragande: LW

7. EU-arbetet i riksdagen (KU7)
Beredning
Framst. 2017/18:RS8 och motion
Föredragande: JJ

8. Några frågor om tillämpning av
offentlighetsprincipen (KU8)
Beredning
Prop. 2017/18:281
Föredragande: JFG

9. Långsiktig finansiering och stärkt oberoende
för public service
Fråga om yttrande till kulturutskottet
Beredning
Föredragande: ACB

10. Övriga frågor

Bilagor


2. Protokoll
4. KansliPM
5. Utkast
6. Tidigare utsänt material
7. Utkast och motion
8. Utkast
9. KansliPM