Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Torsdag 2018-10-18 kl. 09:00

Torsdag 2018-10-18 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-10-18 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Direktiv om skydd för personer som rapporterar om
överträdelser av unionsrätten
Överläggning
Statssekreterare Irene Wennemo med medarbetare
vid Arbetsmarknadsdepartementet och Justitiedepartementet
COM(2018) 218
Föredragande: JFG

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Ändrade mediegrundlagar
(vilande grundlagsbeslut, m.m.) (KU2)
Beredning
Vilande förslag
Prop. 2016/17:222 punkt 2 delvis
Prop. 2017/18:49 punkt 3
Prop. 2017/18:59 punkt 2 delvis
Motioner
Föredragande: KÖ

5. Följdändringar till mediegrundlagar (KU3)
Beredning
Prop. 2017/18:260
Föredragande: KÖ

6. Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor
(vilande grundlagsbeslut, m.m.) (KU4)

Beredning
Vilande förslag
Framst. 2017/18:RS4 punkterna 3 och 4
Föredragande: ACB

7. Stärkt skydd för valhemligheten (KU12)
Beredning
Prop. 2017/18:286 och motioner
Föredragande: LW

8. Fråga om utskottsinitiativ

9. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM med underlag från RK
2. Protokoll
4. Utkast och motioner
5-6. Utkast
7. Utkast och motioner
8. Förslag