Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:45 Torsdag 2019-05-16 kl. 09:00

Torsdag 2019-05-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:45
Datum och tid: 2019-05-16 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Vårändringsbudget för 2019 (KU4y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Justering
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: LW

4. Indelning i utgiftsområden (KU33)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:100 förslagspunkt 2–5
Framst. 2018/19:RS5 förslagspunkt 8
Motion
Föredragande: LW

5. Granskning av meddelande om att ytterligare
stärka rättsstatsprincipen inom EU (KU37)
Fortsatt beredning
Kommissionens meddelande COM(2019) 163
Föredragande: JD

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
2. Utkast till ärendeplan och sammanträdesplan
(delas på sammanträdet)
3. Förslag
4. Utkast och yttranden
5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista