Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:46 Tisdag 2019-05-28 kl. 10:30

Tisdag 2019-05-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:46
Datum och tid: 2019-05-28 10:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Indelning i utgiftsområden (KU33)
Justering
Prop. 2018/19:100 förslagspunkt 2–5
Framst. 2018/19:RS5 förslagspunkt 8
Motion
Föredragande: LW

5. Granskning av meddelande om att ytterligare
stärka rättsstatsprincipen inom EU (KU37)
Justering
Kommissionens meddelande COM(2019) 163
Föredragande: JD

6. Fri- och rättigheter, m.m. (KU27)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JJ

7. Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet
under 2018, m.m. (KU32)

Beredning
Skr. 2018/19:103 och motioner
Föredragande: ACB

8. Behandling av riksdagens skrivelser (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:75
Redog. 2018/19:RS4
Föredragande: JD

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4-5. Förslag
6. Utkast
7. Utkast och motioner
8. Utkast
9. Se särskild föredragningslista