Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:56 Tisdag 2020-06-16 kl. 11:00

Tisdag 2020-06-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:56


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:56
Datum och tid: 2020-06-16 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. EU-bevakning

3. Förslag till rådets förordning om ändring av
rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande
av Europeiska unionens byrå för grundläggande
rättigheter
Subsidiaritetsprövning, ev. beslut
COM(2020) 225
Föredragande: KÖ

4. En moderniserad radio- och tv-lag
Fråga om att ge kulturutskottet tillfälle att yttra
sig över prop. 2019/20:168 och ev. motioner
Föredragande: KÖ

5. Forskning och framtid
Föredragande: JD

6. Granskning av regeringen

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


1-5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista
7. Protokoll