Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:31 Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2010/11:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35

Föredragningslista

1. Justering av protokoll
Protkoll 2010/11:30 av den 28 april bifogas

2. Information från Lotteriinspektionen
Generaldirektör Håkan Hallstedt m.fl. informerar om verksamheten och myndighetens syn på KOM(2011) 128 Grönbok om onlinespel på inre marknaden

Grönboken har sänts ut tidigare

3. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet bereder kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition

Utdrag ur proposition och motioner samt föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Fråga om yttrande till finansutskottet
Finansutskottet bereder kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011

Utdrag ur proposition och motioner samt föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

5. Fråga om yttrande till finansutskottet
Finansutskottet bereder kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över skrivelse 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010

Utdrag ur skrivelse samt föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

6. Anmälan av inbjudningar

7. Anmälan av inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj 2011 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3 och 4: Utdrag ur proposition och motioner samt föredragningspromemoria
Punkt 5: Utdrag ur skrivelse och föredragningspromemoria