Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:34 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2010/11:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35

Föredragningslista

1. Justering
Protokoll 2010/11:33 av den 19 maj 2011 bifogas

2. Utlåtande över Grönbok om onlinespel på den inre marknaden (KrU11)
Justering av förslag till utlåtande 2010/11:KrU11

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Information om EU-frågor
Statsrådet Nyamko Sabuni informerar om aktuella EU-frågor på ungdomsområdet

Föredragningspromemoria från Utbildningsdepartementet samt Återrapportering från ministerrådsmötet den 19-20 maj 2011 bifogas

4. Information om uppföljning- och utvärderingsgruppens arbete
Liv Hammargren, utredare från Riksdagens utredningstjänst, informerar om förstudien Verksamheten vid allianserna inom scenkonstområdet

5. Reseberättelsen från utskottets studieresa till Norge

Reseberättelsen bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

6. Utskottets resor

7. Anmälan av inbjudningar

8. Anmälan av inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00-12.00
(Offentlig utfrågning i Förstakammarsalen om barns och ungas rätt till kultur)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3: Föredragningspromemoria och Återrapportering från ministerrådsmöte
Punkt 5: Reseberättelse