Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:13 Tisdag 2012-01-17 kl. 11:00

Tisdag 2012-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13
Datum och tid: 2012-01-17 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:12 av den 15 december 2011 bifogas

2. Information
Statssekreterare Joakim Stymne, Kulturdepartementet, informerar om regeringens bedömning av subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa KOM(2011) 785 slutlig

3. Subsidiaritetsprövning - KOM(2011) 785 slutlig
Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa KOM(2011) 785 slutlig

Föredragningspromemoria, faktapromemoria 2011/12:FPM78 Programmet Kreativa Europa samt KOM(2011) 785 slutlig och KOM(2011) 786 slutlig bifogas
Handläggare: Karin Josephson

4. Arbetsplanen för våren 2012

Förslag till arbetsplan delas på bordet
Handläggare: Ann Aurén

5. Anmälan av inbjudningar och konferenser

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 januari 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: Föredragnings-PM, faktapromemoria, KOM-dokument