Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2012-02-02 kl. 09:30

Torsdag 2012-02-02 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14
Datum och tid: 2012-02-02 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:13 av den 17 januari 2012 bifogas

2. Information
Företrädare för Talboks- och punktskriftsbiblioteket, inkl. Taltidningsnämnden, myndighetschef Roland Esiasson m.fl., informerar om sin verksamhet

3. Kultur och fritid för barn och unga - KrU3
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Mediefrågor - KrU4
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Utlandsresorna våren 2012

6. Arbetsplanen för våren 2012

Förslag till arbetsplan delas på bordet
Handläggare: Ann Aurén

7. Anmälan av inbjudningar och konferenser

8. Anmälan av inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 februari 2012 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:13
Punkt 3-4: Motionshäfte och föredragningspromemoria