Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:21 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:30

Torsdag 2012-03-29 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21
Datum och tid: 2012-03-29 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:20 av den 27 mars 2012 bifogas

2. Spelfrågor - KrU5
Justering av förslag till betänkande 2011/12:KrU5 Spelfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 (skr. 2011/12:56)
Beredning och preliminär ställning

Skrivelse, motion och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ann Aurén

4. Anmälan av inbjudningar och konferenser

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2012 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3: Skrivelse, motion och föredragningspromemoria