Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22
Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:21 av den 29 mars 2012 bifogas

2. Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet - KrU6
Justering av förslag till betänkande 2011/12:KrU6 Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Jospehson

3. Kulturarvsfrågor - KrU9
Justering av förslag till betänkande 2011/12:KrU9 Kulturarvsfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 - KrU2y
Justering av förslag till yttrande 2011/12:KrU2y En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032, till konstitutionsutskottet

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ann Aurén

5. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Beredning och preliminär ställning
Skrivelse och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ann Aurén

6. Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011
Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur skrivelse och motioner, föredragningspromemoria samt förslag till yttrande bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

Anm. Ett förslag till yttrande, för omedelbar justering, bifogas - för det fall att utskottet beslutar att yttra sig.
(Kansliet är tacksamt för att så snart som möjligt få synpunkter och uppgift om ev. avvikande meningar.)

7. Information
Göran Montan (M) och Peter Johnsson (S) infomerar från Nordiska rådets temasession den 22-23 mars 2012 i Island

8. Anmälan av inbjudningar och konferenser

9. Anmälan av inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 april 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2-4: Skrivningsförslag
Punkt 5: Skrivelse och föredragningspromemoria
Punkt 6: Utdrag ur skrivelse och motioner, föredragningspromemoria samt förslag till yttrande