Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:23 Tisdag 2012-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23
Datum och tid: 2012-04-24 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:22 av den 17 april 2012 bifogas

2. Information
Företrädare för Nationalmuseum, överintendent Bernt Arell med medarbetare, informerar inför renoveringen av Nationalmuseum

3. Det civila samhället - KrU8
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2011/12:121 Leveransplikt för elektroniskt material.
Beredning och preliminär ställning

Proposition och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ann Aurén

5. Anmälan av inbjudningar och konferenser

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: Motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 4: Proposition och föredragningspromemoria