Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:26 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26
Datum och tid: 2012-05-10 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:25 av den 8 maj 2012 bifogas

2. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet bereder kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition

Utdrag ur proposition och motioner samt föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Fråga om yttrande till finansutskottet
Finansutskottet bereder kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012

Utdrag ur proposition och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Fråga om yttrande till finansutskottet
Finansutskottet bereder kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över skrivelse 2011/12:101 Årsredovisning för staten 2011

Utdrag ur skrivelse samt föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

5. Anmälan av inbjudningar och konferenser

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Utdrag ur proposition och motioner samt föredragningspromemoria
Punkt 3: Utdrag ur proposition och föredragningspromemoria
Punkt 4: Utdrag ur skrivelse och föredragningspromemoria