Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-05-24 kl. 09:30

Torsdag 2012-05-24 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27
Datum och tid: 2012-05-24 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:26 av den 10 maj 2012 bifogas

2. Information
Företrädare från Riksarkivet, Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet (Digisam), verksamhetsledare Rolf Källman, informerar om sin verksamhet

3. Litteratur, språk, läsande och bibliotek - KrU7
Justering av förslag till betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Det civila samhället - KrU8
Justering av förslag till betänkande 2011/12:KrU8 Det civila samhället

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

5. Reseberättelsen från Japan

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ann Aurén

6. Anmälan av inbjudningar och konferenser

7. Anmälan av inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3-5: Skrivningsförslag