Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:30 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30
Datum och tid: 2012-06-12 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:28 av den 29 maj 2012 och protokoll 2011/12:29 av den 7 juni 2012 bifogas

2. Information
Landshövding Eva Eriksson, m.fl. informerar om Kulturmiljöutredningens förslag

3. Bemyndigande i EU-ärenden

4. Bemyndigande att justera dagens protokoll
Utskottet beslutade att uppdra åt ordföranden att justera dagens protokoll

5. Anmälan av inbjudningar och konferenser

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: Protokoll