Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:1 Tisdag 2012-09-25 kl. 11:00

Tisdag 2012-09-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1
Datum och tid: 2012-09-25 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Information om regeringens budgetförslag
Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth informerar om budgetförslagen på kultur- och idrottsområdet

2. Information i subsidiaritetsärenden
Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth informerar om regeringens bedömning av subsidiaritetsprövning av förslag till

a) Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 KOM(2012) 407 slutlig

b) rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens KOM(2012) 456 slutlig

3. Subsidiaritetsprövning - KOM(2012) 407 slutlig
Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 KOM(2012) 407 slutlig

Föredragningspromemoria, faktapromemoria 2011/12:FPM180 Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 samt KOM(2012) 407 slutlig bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Subsidiaritetsprövning - KOM(2012) 456 slutlig
Subsidiaritetsprövning av förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens KOM(2012) 456 slutlig

Föredragningspromemoria, faktapromemoria 2012/13:FPM2 Förordning om att deponera EU-institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens samt KOM(2012) 456 slutlig bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

5. Kulturutskottets arbetsplan för hösten 2012

Arbetsplanen delas på bordet

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 oktober 2012 kl. 10.15 (Obs! Tiden)

9.

10.

Bilagor


Punkt 3: Föredragnings-PM, faktapromemoria, KOM-dokument
Punkt 4: Föredragnings-PM, faktapromemoria, KOM-dokument