Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:17 Torsdag 2013-03-21 kl. 09:30

Torsdag 2013-03-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17
Datum och tid: 2013-03-21 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:16 av den 14 mars 2013 bifogas

2. Spelfrågor - KrU3
Justering av förslag till betänkande 2012/13:KrU3 Spelfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Public service-frågor - KrU8
Fortsatt beredning

Promemoria med information från Sveriges Television AB bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Information om Världshistorien
Representanter för Radioteatern och Länsteatrarna informerar om projektet Världshistorien

5. Information om Länsteatrarna
Representanter för Länsteatrarna informerar om sin verksamhet

6. Uppföljnings- och utvärderingsfrågor

7. Anmälan av inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 april 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3: PM från Sveriges Television AB