Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:21 Torsdag 2013-04-25 kl. 09:30

Torsdag 2013-04-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21
Datum och tid: 2013-04-25 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:20 av den 18 april 2013 bifogas

2. Information från Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarie Lars Amreus m.fl. informerar om aktuella kulturmiljöfrågor

3. Yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i EU 2012
Justering

Förslag till protokollsutdrag bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2012/13:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Konstitutionsutskottet bereder kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över skrivelse 2012/13:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Beredning och preliminär ställning

Skrivelse och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ann Aurén

5. Fråga om yttrande till skatteutskottet över proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden
Beredning och preliminär ställning

Proposition, motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 maj 2013 kl. 10.00 - OBS! Tiden

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: Protokollsutdrag
Punkt 4: Skrivelse och föredragningspromemoria
Punkt 5: Proposition, motionshäfte och föredagningspromemoria