Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-05-02 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22
Datum och tid: 2013-05-02 10:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:21 av den 25 april 2013 bifogas

2. Fråga om yttrande till finansutskottet
Finansutskottet bereder kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2012/13:99 Vårändringsbudget för 2013

Utdrag ur proposition och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Fråga om yttrande till finansutskottet
Finansutskottet bereder kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över skrivelse 2012/13:101 Årsredovisning för staten 2012

Utdrag ur skrivelse samt föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Inkomna skrivelser

5. Information inför studieresan till Berlin

6. Information i frågan om scenkonstpensionerna (kl. 10.15)
Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

7. Information, EU-frågor
Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth informerar om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmötet

EU-dokument bifogas

8. Information, EU-frågor (kl. 10.45)
Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm informerar om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmötet

EU-handlingar delas på bordet

9. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2012/13:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fortsatt beredning och preliminär ställning

Skrivelse och föredragningspromemoria har sänts ut tidigare
Handläggare: Ann Aurén

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Utdrag ur proposition och föredragningspromemoria
Punkt 3: Utdrag ur skrivelse och föredragningspromemoria
Punkt 7: EU-handlingar