Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:25 Torsdag 2013-05-30 kl. 09:30

Torsdag 2013-05-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25
Datum och tid: 2013-05-30 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:24 av den 16 maj 2013 bifogas

2. Mål för friluftslivspolitiken - KrU4
Justering av förslag till betänkande 2012/13:KrU4 Mål för friluftslivspolitiken

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Kulturmiljöns mångfald - KrU9
Justering av förslag till betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Fråga om inhämtande av yttrande från utbildningsutskottet över proposition 2012/13:147 Ny bibliotekslag

5. Fråga om yttrande till näringsutskottet över proposition 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt
Fråga om yttrande till näringsutskottet över proposition 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt
Beredning och preliminär ställning

Proposition och motioner, föredragningspromemoria samt förslag till yttrande bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

Anm. Ett förslag till yttrande, för omedelbar justering, bifogas - för det fall att utskottet beslutar att yttra sig.
(Kansliet är tacksamt för att så snart som möjligt få synpunkter och uppgift om ev. avvikande meningar.)

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2-3: Skrivningsförslag
Punkt 5: Proposition, motioner, föredragningspromemoria och skrivningsförslag