Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:27 Onsdag 2013-06-19 kl. 08:00

Onsdag 2013-06-19 kl. 08:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27
Datum och tid: 2013-06-19 08:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:26 av den 4 juni 2013 bifogas

2. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olovligen förts bort från en medlemsstats territorium. KOM(2013) 311 slutlig
Subsidiaritetsprövning

Föredragningspromemoria, KOM(2013) 310 slutlig, KOM(2013) 311 slutlig och SWD(2013) 188 slutlig samt regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Bemyndigande i EU-ärenden

4. Bemyndigande att justera dagens protokoll

5. Inkomna skrivelser


6. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Föredragnings-PM, KOM-dokument och regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan