Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:6 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6
Datum och tid: 2012-11-06 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll av den 25 oktober 2012 bifogas

2. Information om EU-frågor
Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth informerar om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmötet den 26-27 november 2012

Preliminär kommenterad dagordning inkl. bilagor skickas ut elektroniskt den 5 november 2012

3. Information om nordiska frågor
Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth informerar om sektorprogrammet för kultur och medier inför det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013

4. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Fortsatt behandling av proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 utgiftsområde 17 samt motioner väckta under allmänna motionstiden

Motionshäfte har sänts ut tidigare
Föredragningspromemoria och förslag till disposition bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström, Ingrid Skogö och Cecilia Lekberg Sommerholt

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 november 2012 kl. 9.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 4: Föredragningspromemoria och förslag till disposition