Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2014-01-23 kl. 09:30

Torsdag 2014-01-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14
Datum och tid: 2014-01-23 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:13 av den 21 januari 2014 bifogas

2. Spelfrågor (KrU6)
Justering av förslag till betänkande 2013/14:KrU6 Spelfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Information om arkivverksamhet
Arkivföreningarna i Sverige (SASS - Svenska arkiv i samverkan för synlighet) informerar om sin verksamhet

4. Information om ungdomsverksamhet
LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer informerar om sin verksamhet

5. Fråga om överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motion 2013/14:So486 av Shadiye Heydari och Cecilia Eek (S) yrkande 3, till socialutskottet

Motion 2013/14:So486 bifogas

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 5: Motion