Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19
Datum och tid: 2014-03-18 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:18 av den 20 februari 2014

2. Information
Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm informerar om folkbildningspolitiska propositionen och ungdomspolitiska propositionen

Proposition 2013/14:172 Allas kunskap - allas bildning

3. Information (kl. 11.30)
Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth informerar om skrivelsen om kyrkoantikvarisk ersättning och propositionen om statens insatser för lättläst

4. Politik för det civila samhället m.m. (KrU5)
Beredning och preliminär ställning

Proposition 2013/14:117 Verksamhetsstödet för idrottens bildningsverksamhet
Föredragningspromemoria
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Proposition 2013/14:172
Punkt 4: Proposition 2013/14:117 och föredragningspromemoria