Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-04-03 kl. 09:30

Torsdag 2014-04-03 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21
Datum och tid: 2014-04-03 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:20 av den 25 mars 2014

2. Information från Riksidrottsförbundet
Ordförande Karin Mattsson Weijber m.fl. informerar i idrottsfrågor

3. Redovisning från utskottets utvärderings- och uppföljningsgrupp
Uppföljnings- och utvärderingsgruppen redovisar resultatet av uppföljningen och utvärderingen
Rapporten För, med och av - en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen (2013/14:RFR14) delas på bordet

4. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i EU under 2013
Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur skrivelse 2013/14:115
Utdrag ur motion
Föredragningspromemoria
Handläggare: Ann Aurén

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr 1711-2013/14
Dnr 1754-2013/14

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 april 2014 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 4: Utdrag ur skrivelse, motionsutdrag och föredragningspromemoria
Punkt 5: Inkomna skrivelser