Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:22 Torsdag 2014-04-10 kl. 09:30

Torsdag 2014-04-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22
Datum och tid: 2014-04-10 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:21 av den 3 april 2014

2. Politik för det civila samhället m.m. - KrU5
Justering av förslag till betänkande 2013/14:KrU5

Skrivningsförslag
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i EU 2013
Justering

Förslag till protokollsutdrag
Handläggare: Ann Aurén

4. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Konstitutionsutskottet bereder kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Beredning och preliminär ställning

Skrivelse 2013/14:75
Föredragningspromemoria
Handläggare: Ann Aurén

5. Fokus på unga - KrU9
Fråga om att ge andra utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:191 Med fokus på unga och ev. motioner

Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

6. Lättare att läsa - KrU10
Fråga om att ge andra utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:134 Lättare att läsa

Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

7. Anmälan av inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 april 2014 kl. 11.00

Lokal: Förstakammarsalen
10. Kl. 10.00
Offentlig utfrågning För, med och av - en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen
- Program
- Deltagarlistor (delas vid utfrågningen)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3: Förslag till protokollsutdrag
Punkt 4: Skrivelse och föredragningspromemoria
Punkt 10: Program