Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:35 Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30

Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35
Datum och tid: 2015-04-16 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Fråga om närvaro vid sammanträde

2. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:34 av den 9 april 2015

3. Yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2014/15: 65 Verksamheten i EU under 2014
Justering

Skrivningsförslag

Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Information från Utredningen för ett stärkt civilsamhälle
Utredaren Dan Eriksson informerar om utredningens arbete

Dir. 2014:40
Dir. 2015:38

5.

6. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Beredning och preliminär ställning

Skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Föredragningspromemoria

Handläggare: Ann Aurén

7. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen
Beredning och preliminär ställning

Proposition 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen
Föredragningspromemoria

Handläggare: Ingrid Skogö

8. Inkommen skrivelse
Dnr 2406-2014/15

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 11.00

Bilagor