Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6
Datum och tid: 2015-11-05 10:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:5 av den 22 oktober 2015

2. Information från Utredningen för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)
Utredaren Christer Larsson informerar om utredningens förslag

3. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Motion 2015/16:2349, yrkande 2
Disposition
Yrkandesammanställning

Handläggare: Ann Aurén, Maria Lindh Sjöström, Cecilia Lekberg Sommerholt och Maria Ljungkvist

4. Ändringar i kulturmiljölagen (KrU3)
Beredning

Proposition 2015/16:6
Föredragningspromemoria

Handläggare: Maria Ljungkvist

5. Inkommen skrivelse
Dnr 477-2015/16

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 november 2015 kl. 11.00

Bilagor