Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-04-20 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:25 av den 6 april 2017

2. Information från Sveriges Hembygdsförbund
Generalsekreterare Jan Nordwall m.fl. informerar med anledning av kulturarvspropositionen

3. Information från Myndigheten för kulturanalys (kl. 10.00)
Direktör Sverker Härd m.fl. informerar om rapporten Kulturanalys 2017

Rapport

4. Redovisning från utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp
Uppföljning- och utvärderingsgruppen för de statliga målen för idrottspolitiken (barn och ungdomar) redovisar rapporten Statens idrottspolitiska mål - en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar (2016/17:RFR12)

Rapporten delas på bordet

5. Spel- och folkbildningsfrågor (KrU6)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

6. Konstarter och kulturskapares villkor (KrU10)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Sammanställning av motionsyrkanden (Film)
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

7. Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (KrU11)
Beredning

Meddelande
Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

8. Skrivelse 2016/17:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning

Skrivelse
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

9. Skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i EU under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning

Skrivelse
Motion
Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

10. Vitbok om EU:s framtid (KOM(2017) 2025
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning

Vitbok
Vitbok bilaga 1
Vitbok bilaga 2
Faktapromemoria
Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

11. Proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik
Fråga om att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen och motioner

Föredragande: Maria Ljungkvist

12. Inkommen skrivelse
Dnr 1834-2016/17

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 09.30

Bilagor