Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:34 Onsdag 2017-06-21 kl. 10:30

Onsdag 2017-06-21 kl. 10:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-06-21 10:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:33 av den 15 juni 2017

2. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren m.m.
Subsidiaritetsprövning

KOM(2017) 262 Slutlig
Föredragningspromemoria
Regeringens bedömning

Föredragande: Ann Aurén

3. Inkommen skrivelse
Dnr 2369-a-2016/17
Dnr 2369-b-2016/17

4. Bemyndigande att justera dagens protokoll

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tid meddelas senare


Bilagor