Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-25 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:5 av den 18 oktober 2016

2. Yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar för 2017
Justering

Förslag till yttrande

Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Information från Statens museer för världskultur
Överintendent Ann Follin, Statens museer för världskultur, informerar

4. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 utgiftsområde 17 samt motioner väckta under allmänna motionstiden

Beredning

Motionshäfte
Föredragningspromemoria
Förslag till disposition
Anslagstabell

Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Cecilia Lekberg Sommerholt och Maria Ljungkvist

5. Inkommen skrivelse
Dnr 342-2016/17

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 9.30

Bilagor