Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Torsdag 2017-09-21 kl. 10:30

Torsdag 2017-09-21 kl. 10:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-21 10:30
Plats: RÖ 7-35

1. Information om budgetpropositionen 2018
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerar om förslagen i budgetpropositionen 2018 (kultur, medier och civila samhället)

2. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning för etablering av programmet Kreativa Europa
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerar om regeringens bedömning

Subsidiaritetsprövning. Beredning

KOM(2017) 385 slutlig
Faktapromemoria
Föredragningspromemoria

Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Information om budgetpropositionen 2018
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström informerar om förslagen i budgetpropositionen 2018 (ungdom och folkbildning)

4. Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr 2408-2016/17
Dnr 2447-2016/17
Dnr 2448-2016/17
Dnr 2548-2016/17

5. Höstens planering
Arbetsplan

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 september 2017 kl. 11.00

Bilagor