Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:11 Torsdag 2018-01-18 kl. 09:30

Torsdag 2018-01-18 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11
Datum och tid: 2018-01-18 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokollen 2017/18:9 av den 28 november 2017 och 2017/18:10 av den 7 december 2017

2. Radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU4)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Fråga om överlämnande av motionsyrkanden till miljö- och jordbruksutskottet
Motion 2017/18:3075 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (M), yrk. 2 och 4

4. Fråga om överlämnande av motionsyrkande till konstitutionsutskottet
Motion 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C), yrk. 2

5. Inkommen skrivelse
Dnr 773-2017/18

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 januari 2018 kl. 11.00

Bilagor