Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-04-12 kl. 09:30

Torsdag 2018-04-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23
Datum och tid: 2018-04-12 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:22 av den 27 mars 2018

2. Kulturarvsfrågor (KrU7)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning

Skrivelsen
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

4. Skrivelse 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning

Skrivelsen
Motion
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

5. En omreglerad spelmarknad (KrU8)
Fråga om att ge skatteutskottet, civilutskottet och socialutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen om en reglerad spelmarknad och ev. motioner

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 april 2018 kl. 11.00

Bilagor