Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:3 Torsdag 2017-10-19 kl. 09:30

Torsdag 2017-10-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-10-19 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:2 av den 26 september 2017

2. Information från Statskontoret
Information om myndighetsanalys avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Rapport

3. Information från Public service-kommittén (kl. 10.00)
Ordförande Sture Nordh informerar om kommitténs förslag

SOU 2017:79

4. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Beredning

Protokollsutdrag från konstitutionsutskottet
Promemoria från konstitutionsutskottet
Bilaga 1 Förteckning över avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2016
Bilaga 2 Förteckning över avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2016 per politikområde
Föredragningspromemoria

Föredragande: Ann Aurén

5. Fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar för 2018
Beredning

Utdrag ur proposition 2017/18:1
Motion 2017/18:3681 (M)
Motion 2017/18:2487 (SD)
Motion 2017/18:3716 (C)
Motion 2017/18:3752 (L)
Motion 2017/18:3798 (KD)
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Ljungkvist

6. Fråga om yttrande till finansutskottet över höständringsbudget för 2017
Beredning

Utdrag ur proposition 2017/18:2
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Lindh Sjöström

7. Reseberättelse från Helsingfors

Reseberättelse

Föredragande: Maria Ljungkvist

8. Inkommen skrivelse

Dnr 240-2017/18

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 11.00


Bilagor