Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:33 Tisdag 2018-06-19 kl. 15:00

Tisdag 2018-06-19 kl. 15:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-06-19 15:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:32 av den 7 juni 2018

2. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021-2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut

COM (2018) 366 final
Bilaga
Konsekvensbedömning
Regeringens bedömning
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Inkomna skrivelser
Dnr 2179-2017/18
Dnr 2208-2017/18

4. Bemyndigande att justera dagens protokoll

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Onsdagen den 20 juni kl. 08.30

Bilagor