Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:34 Onsdag 2018-08-22 kl. 14:30

Onsdag 2018-08-22 kl. 14:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-08-22 14:30
Plats: RÖ 7-351. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska Solidaritetskåren och upphävande av [Europeiska Solidaritetsförordningen] samt förordningen (EU) nr 375/2014
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut

COM(2018) 440 final
Bilaga
Regeringens Faktapromemoria
Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 augusti 2018 kl. 10.00

Bilagor