Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-18 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Fråga om utomståendes närvaro vid dagens sammanträde i utskottet

2. Kl. 10.30 företrädare för Statens museer för världskultur nämligen överintendent Eva Gesang-Karlström och administrative chefen Marianne Dahlquist uppvaktar utskottet om sin syn på pris- och löneomräkningen av myndigheterns lokalkostnader, och besvarar frågor från utskottets ledamöter.

PM från utredningstjänsten, brev från Världskulturmuseets styrelse och brev från Statens Fastighetsverk bifogas

3. Anmälningar

4. Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (volym 9) jämte motioner enligt bifogade PM

Motionshäfte i två delar, yrkandesammanställning och PM om regeringens generella besparing på 0,6 % och om omvandlingen av obetecknade anslag till ramanslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Maria Lindh Sjöström och Kristina Padrón

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: PM, brev från Världskulturmuseets styrelse och brev från Statens Fastighetsverk
Punkt 4: Motionshäften, yrkandesammanställning och PM