Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2007-04-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Föredragning som underlag för ev. yttrande till näringsutskottet över prop. 2006/07:79 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) - genomförande av direktiv 2001/84/EG jämte motion 2006/07:v041 av Siv Holma m.fl. (v)

Proposition, motion och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

2. Anmälningar

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Proposition, motion och föredragningspromemoria