Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Företrädare för Rockcity i Hultsfred informerar om sitt FUNK-program; en modell för att främja tillväxten inom upplevelseindustrin med samordnade insatser inom Forskning, Utbildning, Näringsliv och Kulturliv

2. Ev. yttrande till finansutskottet över proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition avseende tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 (punkterna 18-54) och motioner som väckts med anledning av den, allt i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde

Ev. yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition, punkterna (4-14) i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde

Propositionsutdrag, och motionsutdrag och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

3. Ev. yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2006/07:101 Årsredovisning för staten 2006 och ev. motioner som väckts med anledning av den, allt i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde

Utdrag ur skrivelsen bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Anmälningar

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Utdrag ur propositionen, motionen samt föredragningspromemoria
Punkt 3: Utdrag ur skrivelsen