Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2007-11-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista

Kulturutskottet 2007/08:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Statssekreterare Ingrid Eiken frågas ut om bakgrunden till att
Kulturrådets ändrat sina rutiner för förhandsinformation till
vissa bidragsmottagare

Kansliets PM om Kulturrådets och Konstnärsnämndens
möjligheter att i sin bidragsgivning göra lånsiktiga åtagande
bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

2. Preliminär justering av förslag till avsnitt 3 av betänkande
2007/08:KrU1 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid (prop. 2007/08:1)

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Maria Lindh
Sjöström och Ingrid Skogö

3. Företrädare för Länsmuseernas Samarbetsråd ordförande
Lennart Kollmats, länsmuseichef Maria Malmlöf och
landsantikvarie Christer Gustafsson informerar om rådets
verksamhet och dess roll i kulturarbetet.

4. Anmälan av inbjudningar och konferenser

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Justering av protokoll

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Kansliets PM om Kulturrådets och Konstnärsnämndens
möjligheter att i sin bidragsgivning göra lånsiktiga
åtagande.
Punkt 2: Skrivningsförslag