Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2008-10-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Justering av yttrande till finansutskottet över förslag till ram för utgiftsområde 17 för 2009 proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för år 2009 (volym 1) med tillhörande motioner

Förslag till yttrande bifogas (KrU1y)
Handläggare: Per Mårtensson

3. Justering av yttrande till finansutskottet över förslag på tilläggsbudget för utgiftsområde 17

Förslag till yttrande bifogas (KrU2y)
Handläggare: Per Mårtensson

4. Ev. yttrande till utrikesutskottet över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget samt de motioner som väckts med anledning av den, allt i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde

Protokollsutdrag, föredragningspromemoria och motionsförteckning bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Behandling av proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för år 2009 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (volym 9) och motionerna:

2008/09:Kr220 av Gunvor G Ericson och Jan Lindholm (mp)
2008/09:Kr219 av Ann-Christin Ahlberg (s)
2008/09:Kr221 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)
2008/09:Kr226 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (s)
2008/09:Kr227 av Ann-Kristine Johansson (s)
2008/09:Kr243 av Fredrik Olovsson (s)
2008/09:Kr245 av Ronny Olander och Inger Jarl Beck (s)
2008/09:Kr246 av Anita Brodén och Agneta Berliner (fp) yrk. 1
2008/09:Kr249 av Jan Ericson (m)
2008/09:Kr251 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd (m)
2008/09:Kr254 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (s)
2008/09:Kr256 av Åke Sandström och Stefan Tornberg (c)
2008/09:Kr257 av Birgitta Sellén och Kenneth Johansson (c)
2008/09:Kr258 av Agneta Berliner m.fl. (fp)
2008/09:Kr260 av Oskar Öholm (m)
2008/09:Kr262 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (s)
2008/09:Kr264 av Louise Malmström och Jan Björkman (s)
2008/09:Kr265 av Louise Malmström och Jan Björkman (s)
2008/09:Kr266 av Carin Runeson och Olle Thorell (s)
2008/09:Kr268 av Kenneth Johansson och Sven Bergström (c)
2008/09:Kr270 av Sonia Karlsson m.fl. (s)
2008/09:Kr271 av Kurt Kvarnström m.fl. (s)
2008/09:Kr278 av Thomas Bodström (s)
2008/09:Kr285 av Rolf K Nilsson (m)
2008/09:Kr286 av Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)
2008/09:Kr290 av Else-Marie Lindgren (kd)
2008/09:Kr301 av Henrik von Sydow (m)
2008/09:Kr307 av Lars Ohly m.fl. (v) yrk. 1-4, 6-13, 15-17, 20-24, 27, 29, 31-32, 36
2008/09:Kr312 av Fredrik Schulte (m)
2008/09:Kr314 av Sven Bergström och Erik A Eriksson (c) yrk. 3
2008/09:Kr315 av Nikos Papadopoulos och Börje Vestlund (s)
2008/09:Kr320 av Anne Marie Brodén och Göran Montan (m)
2008/09:Kr321 Anne Marie Brodén och Göran Montan (m)
2008/09:Kr331 av Maria Kornevik Jakobsson och Per Lodenius (c)
2008/09:Kr335 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrk. 1-4, 6-7
2008/09:Kr354 av Ann-Kristine Johansson och Tommy Ternemar (s)
2008/09:Kr358 av Mona Sahlin m.fl. (s)
2008/09:Kr362 yrk. 1-11, 14-15 av Margareta Israelsson m.fl. (s)
2008/09:Kr369 av Lars Ohly m.fl. (v)
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrk. 69-73
2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrk. 14
2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrk. 36

Motionshäfte, föredragningspromemoria och en yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Ingrid Skogö och Catarina Molin

6. Eventuelle möte med Svenska Unescorådets ordförande Görel Thurdin för information om den svenska strategin för Sveriges arbete med Unesco 2008-2013, den 2 december 2008

E-brev bifogas

7. Eventuellt möte med företrädare för de tre Public Service-bolagen för information om bolagens syn på Public service-utredningens betänkande; den 2 december 2008

8. Anmälan av inbjudningar och konferenser

9. Tidpunkten för länsresan till Skåne våren 2009

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkterna 2-3: Förslag till yttranden
Punkt 4: Protokollsutdrag, föredragningspromemoria och motionsförteckning
Punkt 5: Motionshäfte, föredragningspromemoria, yrkandesammanställning
Punkt 6: E-brev