Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista

Kulturutskottet 2008/09:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ9-54 EU-nämndens plenisal

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:7 bifogas

2. Överlämnande till trafikutskottet av motion 2008/09:Kr263 (s) om Strömsholms kanal

PM bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Justering av förslag till yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och inovation jämte motioner

Förslag till yttrande bifogas
Handläggare: Karin Josephson

4. Ca kl. 11.10 Företrädare för Svenska Unesorådet, ordförande Görel Thurdin och ämnesrådet Johan Lindell, informerar om regeringens strategi för Sveriges arbete med Unesco

5. Ca kl. 11.40 Företrädare för Sveriges Radio AB (vd Kerstin Brunnberg), Svergies Television AB (vd Eva Hamilton) och Sveriges Utbildningsradio AB (vd Christina Björk) redovisar gemensamt sin syn på Public Service-utredningens förslag i betänkandet Kontinuitet och förändring (SOU 2008:64)

Public Service-bolagens yttranden över utredningen har tidigare delats i postfacken

6. Anmälan av inbjudningar och konferenser

7. Anmälan av inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:7
Punkt 2: PM
Punkt 3: Skrivningsförslag